Verkoopsreglement van internetwinkel

Hoofdstuk I

Inleidende bepalingen

§ 1 Algemene bepalingen

1. De internetwinkel (e-shop) www.saketos.nl (hierna genoemd „De winkel”) voert klein- en groothandelsverkoop via internet in Europa en andere landen buiten Europa voor zover het technisch mogelijk zal zijn er goederen te leveren, op basis van dit Reglement (hierna genoemd „Het Reglement”).

2. Het reglement legt de principes en voorwaarden van het gebruik van de Winkel alsook de rechten en verplichtingen van de Eigenaar van de Winkel en de Klanten vast.

3. Voordat de Klant de Winkel begint te gebruiken, is hij verplicht kennis te nemen van dit Reglement en het gebruiken van de Winkel staat gelijk met het aanvaarden van alle bepalingen ervan. Dit reglement maakt integraal deel uit van het verkoopcontract gesloten met de Klant.

4. De eigenaar van de Winkel is het bedrijf:

Moziu Daniel Mochnal,

Adres: ul. Poniatowskiego 15, 59-921 Porajów

BTW-nummer: PL 6151943412

REGON: 020813880

Geregistreerd in CEiDG (Centraal Register en Informatie van Economische Activiteit)

e-mail: [email protected],

tel. +49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

5. De contracten in de Internetwinkel worden in het Pools gesloten.

6. Alle in de Winkel aangeboden producten zijn nieuw

7. De in de Winkel geplaatste foto’s van waren kunnen wat kleur betreft afwijken van de werkelijke kleuren van de waren door de verschillende configuratie van computer hardware van de Klanten.


§ 2 Definities

Voor de noden van dit Reglement betekenen de onderstaande begrippen:

a) Het reglement – dit reglement voor de activiteit van de Internetwinkel,

b) De Verkoper – de eigenaar van de Winkel,

c) De Winkel – de door de Verkoper gevoerde on-line verkoopservice, beschikbaar voor Klanten, waarin de Klant de mogelijkheid heeft Waren te kopen. De internetwinkel is toegankelijk op de website: http://www.saketos.nl

d) Het aankoopformulier – een script dat deel uitmaakt van de winkel en dient voor het plaatsen van een order door de Klant,

e) De Koopwaar – product/en aangeboden aan de Klant door de Verkoper via de internetwinkel,

f) De Klant – een natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die in staat is bindende contracten af te sluiten of een rechtspersoon of andere entiteit die in staat is contracten af te sluiten.

g) De Consument – een natuurlijke persoon die met de ondernemer een juridische transactie verricht – een aankoop – die niet direct verbonden is met de door deze persoon gevoerde economische of professionele activiteit.


§ 3 Technische vereisten

1. Om compatibel te zijn met het ICT-systeem van de Verkoper moet de klant een toestel bezitten aangesloten op internet met om het even welke geїnstalleerde webbrowser die codetabel UFT-8 ondersteunt (en met eventueel stylesheets, waardoor het portaal van de internetwinkel er transparant zal uitzien); er zijn geen extra plug-ins vereist.

2. Men moet een actief e-mailaccount hebben om aankopen in de Winkel te doen.


§ 4 Prijzen en promotieaanbiedingen

1. Alle prijzen voor de Waren, die op de website van de winkel zijn vermeld, zijn brutoprijzen (prijzen inclusief BTW).

2. De voor de transactiepartijen bindende prijs is de prijs die zichtbaar is bij de Koopwaar op het ogenblik van het plaatsen van het order door de Klant.

3. De Verkoper wijst erop dat de producten geplaatst in de categorieёn „Promotie” en „Uitverkoop” in de daar aangeboden prijzen enkel verkrijgbaar zijn totdat de voorraden zijn uitgeput.


Hoofdstuk II

Het plaatsen en de realisatie van een order

§ 1 Voorwaarden voor het plaatsen van orders en het sluiten van een verkoopcontract

1. Wanneer een Klant een order in de Winkel plaatst, verklaart hij tegelijk dat hij kennis heeft genomen van het Reglement en de daarin opgenomen bepalingen aanvaardt.

2. Orders kunnen in de Winkel geplaatst worden 24 uur per dag, op elke dag van het jaar.

3. De inhoud van de website van de Winkel vormt een uitnodiging voor het sluiten van een contract in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek en daarom betekent het plaatsen zelf van het order door de Klant niet het onmiddellijk sluiten van het contract.

4. De Klant kan op de volgende manieren orders in de Winkel plaatsen:

a) via het fomulier dat op de website van de Winkel beschikbaar is,

b) per e-mail naar het adres dat op de website van de Winkel beschikbaar is.

5. Tijdens het registratieproces moet men instemmen met het bewaren en verwerken door de Verkoper van de persoonsgegevens opgegeven tijdens de registratie en in de orders, overeenkomstig met de voorschriften van de wet op de bescherming van persoonsgegevens (i.e. Staatsblad van 2014, pos. 1182).

6. De Klant gaat met de Verkoper een verbintenis aan op het ogenblik dat hij het order aanvaardt door op het piktogram „Order met betalingsverplichting” te klikken.

7. Na het versturen van het order ontvangt de Klant van de Verkoper een bevestiging van ontvangst van het order, dus een e-mail die de ontvangst van het order bevestigt met het nummer dat aan dit order werd toegekend en informatie, i.e.:

gegevens van de Verkoper en afzonderlijke items van het order,

totale brutoprijs,

betalingswijze en -termijn,

wijze en termijn van de realisatie van het order,

het recht om af te zien van het contract – template voor het beёindigen van het contract,

consumenteninformatie.

8. De bevestiging van ontvangst van het order bevestigt het feit dat het order van de Klant bij de Verkoper is aangekomen.

9. Na het klaarmaken van het order en de ontvangst van de betaling (in het geval dat de Klant betaling bij ontvangst heeft geselecteerd, is de ontvangst van de betaling niet vereist), stuurt de Verkoper per e mail een bevestiging van de realisatie van het order naar de Klant en start deze het verzenden van het order naar de Klant.

10. De verzending van de bevestiging van de realisatie van het order bevestigt het sluiten van het verkoopcontract tussen de partijen.

11. De Klant kan de status van het order volgen in zijn account onder „Orders”.

12. De orders zullen worden verstuurd naar een adres in Europa of buiten Europa voor zover het technisch mogelijk is de koopwaar te leveren.

13. De Winkel behoudt zich het recht voor de ontvangst van het order telefonisch of per e-mail te bevestigen en de gegevens van de consument te verifiёren. De Winkel behoudt zich het recht voor het order te annuleren wanneer er geen contact mogelijk is met de Klant.

14. De Winkel behoudt zich het recht voor het order te annuleren als het Product om de een of andere reden niet beschikbaar is. In een dergelijk geval zullen we je hiervan op de hoogte brengen en alle door jou verrichte betalingen terugstorten.


§ 2 Betalingswijze

1. De Klant kan kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

a) door middel van een overschrijving via de betalingsdiensten iDEAL, PayPal

b) door middel van een gewone overschrijving op de bankrekening, mits in de titel van de overschrijving het ordernummer wordt vermeld,

c) door middel van een kredietkaart van een van de volgende operators: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB, American Express (AMEX), Vpay, Cirrus,

d) bij ontvangst – mits:

bij de leveringskeuze levering met koerier is aangeduid – de betaling dient in contanten te gebeuren door het bedrag over te maken aan de koerier op het ogenblik dat de zending geleverd wordt,

2. Orders die niet werden bevestigd of betaald (met uitzondering van de optie – „bij ontvangst”) door de Klant binnen 7 dagen vanaf het ogenblik van de plaatsing van het order zullen automatisch worden geannuleerd.


§ 3 Betalingstermijn

1. Wanneer de Klant betaling met elektronische overschrijving of kredietkaart heeft geselecteerd, is hij verplicht voor de producten en de kost van de levering te betalen in een termijn van 5 dagen vanaf de datum dat de Verkoper het order heeft ontvangen.

2. Als betalingsdatum geldt de datum waarop de overschrijving op de bankrekening van de Verkoper is aangekomen.

3. Indien de volledige prijs niet binnen de termijn betaald wordt, mag de Verkoper het order van de Klant annuleren en zal de Klant daarvan op de hoogte worden gebracht. Indien de Klant een deel van de prijs betaald heeft, dan betaalt de Verkoper hem het hele betaalde bedrag terug.

4. Wanneer men betalingen doet per elektronische overschrijving, dient men in de titel van de overschrijving het ordernummer te vermelden dat door de Verkoper aan het order werd toegekend.

5. Indien geen ordernummer in de titel van de overschrijving is vermeld, dan tracht de Verkoper dit nummer te achterhalen, meer bepaald neemt hij contact op met de Klant. Indien het ordernummer voor een bepaalde overschrijving niet kan worden achterhaald, dan betaalt de Verkoper het betaalde bedrag terug op de bankrekening vanwaar de overschrijving gebeurde en wordt het order geannuleerd.


§ 4 Realisatie van een order

1. De Verkoper verklaart dat hij alle moeite zal doen om het order van de Klant in 2 werkdagen, gerekend vanaf de werkdag die volgt op de dag waarop de Verkoper de betaling heeft ontvangen, te realiseren.

2. De voorwaarde van het verrichten van de betaling geldt niet wanneer de Klant betaalt bij ontvangst van de zending.

3. De Verkoper verklaart dat de maximale termijn voor de realisatie van het order niet langer zou mogen zijn dan 3 dagen, met dien verstande dat deze tijd langer kan zijn indien de bestelde Koopwaar tijdelijk in de Internetwinkel ontbreekt, echter niet langer dan dertig dagen vanaf de datum van het sluiten van het contract.

4. In het geval dat de Verkoper het hele order niet kan realiseren, heeft de Klant het recht te kiezen of hij het order slechts gedeeltelijk realiseert dan wel afziet van het order.

5. De pro forma factuur is het aankoopbewijs in het geval van Klanten die consumenten zijn.

6. De factuur is het aankoopbewijs voor Klanten die geen consumenten zijn.

7. Op wens van de Klant die een consument is, zal de Verkoper een factuur opmaken. Het verzoek om het opmaken van een factuur dient gemeld te worden in het veld: Opmerkingen.


§ 5 Correctie van een order

1. Correcties op orders kunnen slechts worden ingediend tot het ogenblik dat het order wordt ontvangen voor realisatie.

2. Een correctie kan worden verricht door een e-mail te sturen naar het adres [email protected] of door contact op te nemen met de Verkoper op het telefoonnummer +49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

Bij het verrichten van een correctie moet de Klant het ordernummer opgeven.


§ 6 Wijze en kosten van de levering van de Koopwaar

1. De kost van de levering van de koopwaar door een koerier of de post is afhankelijk van de waarde van het order en het volume van de goederen en is zichtbaar na het toevoegen van producten in de mand, tijdens het plaatsen van het order en in de samenvatting ervan.

2. De kost van de levering wordt gedragen door de Klant tenzij de Verkoper anders aangeeft in de Winkel.

3. Voor het aannemen van de zending van de koerier is de Klant verplicht te controleren of de verpakking niet beschadigd werd tijdens het transport. Indien de verpakking van de zending beschadiging vertoont, dan mag de zending niet aangenomen worden, dient in aanwezigheid van de koerier een schadeprotocol te worden opgemaakt en dient de Verkoper zo snel mogelijk gecontacteerd te worden om de zaak te verduidelijken.

4. Voor de aankopen in de Winkel kan op de volgende manier betaald worden:

- Overschrijving

- Kredietkaart

- PayPal

- iDeal

Bij gebruik van een kredietkaart wordt het bedrag van de rekening afgeschreven op het ogenblik dat de betaling wordt bevestigd.


Hoofdstuk III

Aansprakelijkheid voor de Koopwaar en klachten

§ 1 Aansprakelijkheid voor materiёle gebreken

1. De Verkoper is aansprakelijk tegenover de Klant indien de verkochte koopwaar een fysiek gebrek heeft.

2. Een fysiek gebrek bestaat erin dat het verkochte item niet overeenstemt met het contract. In het bijzonder stemt een verkocht item niet overeen met het contract als:

1) het niet de eigenschappen heeft die een item van dit soort dient te hebben gezien het doel dat in het contract is vermeld of voortkomt uit de omstandigheden of de bestemming;

2) het niet de eigenschappen heeft die de Verkoper de koper verzekerde, onder andere door een monster of voorbeeld voor te stellen;

3) het niet geschikt is voor het doel waarover de koper de Verkoper inlichtte bij het sluiten van het contract en als de Verkoper geen bezwaren uitte met betrekking tot een dergelijke bestemming ervan;

4) het onvolledig aan de koper werd bezorgd.

3. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor het feit dat de koopwaar niet overeenstemt met het contract indien dit wordt vastgesteld binnen twee jaar vanaf de datum dat deze Koopwaar aan de Klant werd bezorgd. Deze termijn start opnieuw vanaf het begin indien het product wordt vervangen.

4. In het geval dat de Koopwaar niet overeenstemt met het contract, is de Klant verplicht uiterlijk een jaar na de datum van het vaststellen van dit feit een melding (verklaring) aangaande de vastgestelde non-conformiteit op te sturen naar het adres van de Verkoper, weergegeven in Hoofdstuk 1 § 1 van het Reglement. Om deze termijn na te komen, is het voldoende dat de melding (verklaring) wordt opgestuurd vóór het verstrijken ervan. De Klant is verplicht een schriftelijke beschrijving van de vastgestelde non-conformiteit van de Koopwaar met het contract op te stellen en de omvang van de vordering aan te geven (zie punt 5).

5. Indien het verkochte item een gebrek vertoont, dan mag de Klant:

a) eisen dat het item wordt vervangen door een item dat vrij is van gebreken,

b) eisen dat het gebrek wordt verwijderd,

c) eisen dat de prijs wordt verlaagd,

d) afstand doen van het contract tenzij de Verkoper het gebrekkige item onmiddellijk en zonder al te veel ongemakken voor de Klant vervangt door een item dat vrij is van gebreken of het gebrek verwijdert.

6. De Verkoper is verplicht het gebrekkige item – op zijn kost – te vervangen door een item dat vrij is van gebreken of het gebrek te verwijderen in een redelijke tijd zonder al te veel ongemakken voor de Klant. Er wordt aangenomen dat deze termijn maximaal 14 dagen bedraagt.

5. In het geval dat gebreken of de niet-conformiteit van de Koopwaar met het contract wordt vastgesteld, kan de Klant een klacht per e-mail indienen naar het adres [email protected] of de Koopwaar waarop de klacht van toepassing is opsturen op kosten van de Verkoper naar het adres: Moziu Daniel Mochnal, Rolnicza 5, 59-921 Sieniawka.

6. De Klant die de Koopwaar waarop de klacht van toepassing is, naar de Verkoper opstuurt, is verplicht er een schriftelijke verklaring bij te voegen die de volgende gegevens bevat: gegevens van de persoon die de klacht indient – voor- en familienaam, precieze woon- en e-mailadres, datum waarop de Koopwaar werd gekocht, naam van de Koopwaar, aankoopprijs, het nauwkeurig beschreven gebrek en de omstandigheden van het ontstaan ervan, de vorderingen van de persoon die de klacht indient.

7. In het geval dat de Klant twijfels heeft in verband met de procedure voor het indienen van klachten, kan hij aanwijzingen inwinnen door te bellen op het telefoonnummer +49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

8. Een consument kan gebruik maken van buitengerechtelijke manieren voor het laten behandelen van klachten en het opeisen van vorderingen. Wanneer de Consument gebruik wil maken van mogelijkheden om geschillen met betrekking tot online aankopen minnelijk te regelen, kan hij zijn klacht bijv. indienen via het internetportaal van de Europese Unie ODR, dat beschikbaar is op het url-adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 2 Be
ёindiging van het consumentencontract

1. Op grond van art. 27 van de wet van 30 mei 2014 op consumentenrechten (Staatsblad pos. 827) heeft een Klant die een consument is die koopwaar op afstand kocht – via een internetwinkel – het recht het contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen (om deze termijn na te komen, is het voldoende dat de verklaring wordt opgestuurd vóór het verstrijken ervan) te beёindigen. In onze winkel hebben we de termijn voor het beёindigen van het contract zonder opgave van redenen verlengd tot 100 dagen.

2. Je bent enkel aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van het item die veroorzaakt is door het feit dat het item op een andere manier gebruikt werd dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van het item vast te stellen.

3. Template van het formulier voor het beёindigen van het contract (dit formulier dient enkel ingevuld en teruggestuurd te worden wanneer men het contract wil beёindigen)

De geadresseerde

Moziu Daniel Mochnal, Adres: Rolnicza 5, 59-921 Sieniawka, POLEN, e-mail: [email protected], tel. +49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

FORMULIER VOOR HET BEЁINDIGEN VAN HET CONTRACT

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan [Moziu Daniel Mochnal, ul. Rolnicza 5, 59-921 Porajów, POLEN, [email protected],]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


4. Om gebruik te maken van het recht om het contract te be
ёindigen, dien je ons in te lichten over je beslissing dit contract te beёindigen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bij voorbeeld een brief verstuurd per post of e-mail). Je kan gebruik maken van de template van het formulier voor het beёindigen van het contract, maar dit is niet verplicht. Om de termijn voor het beёindigen van het contract na te komen, is het voldoende dat je de informatie over de uitvoering van het je toekomende recht opstuurt vóór het verstrijken van de termijn voor het beёindigen van het contract. Gelieve de beslissing om het contract te beёindigen in een van de hoger genoemde vormen te versturen naar het adres:

Adres: Moziu Daniel Mochnal
Poniatowskiego 15,
59-921 Porajów

e-mail: [email protected],

tel. +49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

6. In het geval van het beёindigen van dit contract, betalen we je alle van jou ontvangen betalingen terug, inclusief de kosten voor het leveren van de items (met uitzondering van de extra kosten doordat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de goedkoopste gewone leveringswijze die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop we werden ingelicht over je beslissing van de uitvoering van het recht dit contract te beёindigen. De terugbetaling verrichten we door gebruik te maken van dezelfde betalingswijzen als die door jou gebruikt werden in de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere oplossing; in elk geval draag je geen enkele kost in verband met deze terugbetaling.

7. We hebben het recht te wachten met de terugbetaling van de betalingen totdat we de items hebben ontvangen.

8. Gelieve ons de koopwaar terug te bezorgen op het hieronder weergegeven adres.

Adres:Moziu
Daniel Mochnal
Rolnicza 5, 59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel.
+49 172 3727564 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator)

De consument heeft de verplichting de koopwaar terug te bezorgen aan de Verkoper – op zijn kosten en onmiddellijk, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop je ons hebt ingelicht over het beёindigen van dit contract. De termijn wordt nagekomen als je het item terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

9. We verzoeken je de Koopwaar in de mate van het mogelijke terug te sturen in de originele onbeschadigde verpakking.

10. We verzoeken je de item(s) niet aangetekend terug te sturen.

11. De koper heeft niet het recht het contract te beёindigen wanneer de Koopwaar bestaat uit audio- of video-opnames of computerprogramma’s geleverd in een verzegelde verpakking en indien deze verpakking na de levering werd geopend.


Hoofdstuk IV

Slotbepalingen

§ 1 Algemene bepalingen

1. Het reglement maakt integraal deel uit van het verkoopcontract dat gesloten wordt tussen de Verkoper en de Klant.

2. Het recht dat bevoegd is voor de verkoopcontracten tussen de Klant en de Verkoper op de voorwaarden bepaald in het Reglement is het Pools recht.

3. Eventuele geschillen die voortkomen uit de uitvoering van de verkoopcontracten tussen de Verkoper en de Klant zullen in eerste instantie door onderhandeling worden beslecht met het oog op een minnelijke schikking.


§ 2 Inwerkingtreding en wijzigingen van het Reglement

1. Het Reglement treedt in werking op de dag dat het wordt gepubliceerd op de website van de Internetwinkel.

2. De Winkel behoudt zich het recht voor mogelijke wijzigingen aan te brengen in het Reglement. Deze worden van kracht op de dag dat ze op de website van de Winkel worden gepubliceerd. Voor de contracten gesloten vóór de wijziging van het Reglement wordt de versie van het Reglement toegepast die geldt op de datum van het plaatsen van het Order door de Klant. De nieuwe inhoud van het Reglement zal bindend zijn voor de Klant nadat hij de wijzigingen, waarvan hij op de hoogte werd gebracht, heeft aanvaard.


§ 3 Annulering van de nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan [email protected]

 

X
Er zijn niet genoeg producten op voorraad

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Out of stock

X

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Ask about product