In onze winkel hebben we een termijn van 100 dagen vastgelegd voor het recht om het contract te beëindigen.

Een klant die een consument is en goederen op afstand heeft gekocht - via een internetwinkel - heeft het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te beëindigen. (Om deze termijn na te leven, volstaat het dat de verklaring wordt verzonden vóór het verstrijken van de termijn).

Je bent enkel aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van het item die veroorzaakt is door het feit dat het item op een andere manier gebruikt werd dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van het item vast te stellen.

Je kan gelijk welk product door ons laten vervangen of naar ons terugsturen zonder opgave van reden.
De termijn voor het beëindigen van het contract vervalt na verloop van 100 dagen vanaf de datum waarop je in het bezit van het item bent gekomen of waarop een derde, een andere dan de vervoerder en de door jou aangeduide persoon, in het bezit van het item is gekomen.

Download het formulier in PDF-formaat

FORMULIER VOOR HET BEЁINDIGEN VAN HET CONTRACT

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan [Teruggave / Retour van goederen Saketos sp. z o.o., Biedrzychowicka 2, 59-921 Sieniawka, POLEN, [email protected],]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Om gebruik te maken van het recht om het contract te beёindigen, dien je ons in te lichten over je beslissing dit contract te beёindigen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bij voorbeeld een brief verstuurd per post of e-mail). Je kan gebruik maken van de template van het formulier voor het beёindigen van het contract, maar dit is niet verplicht.

Om de termijn voor het beёindigen van het contract na te komen, is het voldoende dat je de informatie over de uitvoering van het je toekomende recht opstuurt vóór het verstrijken van de termijn voor het beёindigen van het contract.


Gelieve de beslissing om het contract te beёindigen in een van de hoger genoemde vormen te versturen naar het adres:

Adres:
Teruggave / Retour van goederen Saketos
Biedrzychowicka 2,
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +49 1512 4025 113 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator).

In het geval van het beёindigen van dit contract, betalen we je alle van jou ontvangen betalingen terug, inclusief de kosten voor het leveren van de items (met uitzondering van de extra kosten doordat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de goedkoopste gewone leveringswijze die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop we werden ingelicht over je beslissing van de uitvoering van het recht dit contract te beёindigen.

De terugbetaling verrichten we door gebruik te maken van dezelfde betalingswijzen als die door jou gebruikt werden in de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere oplossing; in elk geval draag je geen enkele kost in verband met deze terugbetaling.

We hebben het recht te wachten met de terugbetaling van de betalingen totdat we de items hebben ontvangen.


Gelieve ons de koopwaar terug te bezorgen op het hieronder weergegeven adres:

Adres:
Teruggave / Retour van goederen Saketos
Biedrzychowicka 2
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +49 1512 4025 113 (kost van de verbinding volgens het tarief van de operator)

De consument heeft de verplichting de koopwaar terug te bezorgen aan de Verkoper – op zijn kosten en onmiddellijk, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop je ons hebt ingelicht over het beёindigen van dit contract. De termijn wordt nagekomen als je het item terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

We verzoeken je de Koopwaar in de mate van het mogelijke terug te sturen in de originele onbeschadigde verpakking.

We verzoeken je de item(s) niet aangetekend terug te sturen.

De koper heeft niet het recht het contract te beёindigen wanneer de Koopwaar bestaat uit audio- of video-opnames of computerprogramma’s geleverd in een verzegelde verpakking en indien deze verpakking na de levering werd geopend.

X
Er zijn niet genoeg producten op voorraad

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Out of stock

X

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Ask about product